Personuppgiftspolicy

Ditec Sverige AB (559034-2977), hädanefter ”DITEC”, marknadsför produkter för skydd av bilens lack och liknande ändamål under varumärket Ditec, som via ett franchise-upplägg licenseras ut till Ditec-center i Sverige.

I samband med att du köper eller beställer tjänster av DITEC, kommer DITEC att behöva behandla uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kontakta dig med anledning av den tjänst du köpt eller beställt, samt även i övrigt i den mån som krävs för tjänstens utförande samt för att kunna ta betalt för tjänsten. DITEC förbehåller sig även rätten att efter en intresseavvägning använda ditt namn och dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföringsändamål under en tid om maximalt ett år från ditt senaste köp från DITEC. Därefter kommer dina personuppgifter endast att lagras i den utsträckning som krävs för att DITEC ska kunna värja sig mot reklamationskrav, samt för rent bokföringstekniska ändamål och i övrigt vad som följer av lag.

Om du inte givit ditt samtycke därtill, kommer dina personuppgifter inte att behandlas på något annat sätt eller för något annat ändamål än det som beskrivits ovan, och de kommer inte att delges tredje man.

Du har alltid rätt att begära tillgång till samt rättelse eller radering av de uppgifter som DITEC lagrar eller på andra sätt behandlar, och som rör dig som person. Du kan också begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, och du har möjlighet att invända mot eventuell behandling samt en rätt till dataportabilitet. Om du anser att DITEC agerat i strid med dataskyddsförordningen, har du rätt att klaga till Dataskyddsinspektionen (som kommer att byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten).

För att kunna behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivits i första stycket, behöver DITEC i enlighet med dataskyddsförordningen inhämta ditt samtycke. Samtycke avges genom att kryssa i rutorna om samtycke nedan. Du är aldrig tvingad att lämna samtycke till DITEC, och samtycket påverkar inte dina möjligheter att ingå avtal med DITEC om köp av en tjänst.

Den som lämnar ett samtycke har alltid rätt att i efterhand återkalla det. Samtycke återkallas enklast genom att kontakta DITEC per e-post på adressen nedan. Ange vilket samtycke du vill återkalla i ditt e-postmeddelande. Ett återkallat samtycke får endast effekt på sådan behandling av dina personuppgifter som sker efter återkallandet.

DITEC inhämtar för närvarande samtycke avseende två olika ändamål. De olika ändamålen avser olika kategorier av personuppgifter.

Samtycke till direktmarknadsföring och erhållande av information om framtida erbjudanden och nyheter, avser endast ditt namn och dina kontaktuppgifter. Uppgifterna kommer att behandlas under en tid om fem år efter ditt senaste köp av tjänst från DITEC. Om samtycke inte lämnas, kommer du inte att automatiskt erhålla sådan information utan är då tvingad att själv hålla dig uppdaterad om framtida erbjudanden och nyheter från DITEC.

Samtycke till att DITEC samlar in uppgifter om vilka lackskyddsbehandlingar din bil genomgått samt bilens registreringsnummer sker i syfte att delge uppgifterna till Jump Forward AB, 556965-0798, för användning i deras databas biluppgifter.se. Biluppgifter.se kommer att hålla uppgifterna tillgängliga för tredje man i syfte att ge tredje man möjlighet att kontrollera vilka lackskyddsbehandlingar ett visst fordon genomgått. Andra uppgifter än din bils registreringsnummer och genomförda behandlingar samlas inte in. Om samtycke inte lämnas, kommer tredje man inte att inför t.ex. en framtida försäljning av ditt fordon kunna erhålla information om de lackskyddsbehandlingar bilen genomgått och de fördelar de medför för fordonets skick.

Då denna information är riktad till den som personuppgifterna avser, är det viktigt att denna information tas del av den som personuppgifterna avser. DITEC accepterar inte att DITEC lämnas personuppgifter av någon annan än den personuppgifterna avser utan dennes samtycke. Genom att klicka i att du läst och tagit del av denna information, godkänner du även att du antingen är den person som de lämnade personuppgifterna avser, eller att du erhållit ett rättsligt bindande samtycke från den personen till att lämna uppgifterna till DITEC för den behandling som avses.

Vid anspråk och tvister.
Stämning lämnas in på Malmö tingsrätt, Box 265, 201 22 Malmö.

Personuppgiftsanvarig för uppgifterna är:

DITEC Sverige AB, 559034-2977

Travbanegatan 9, 213 77 Malmö

Mail: gdpr@ditec.se