Miljöpolicy

STRATEGIER FÖR VÅRT MILJÖARBETE

Vi arbetar aktivt för en renare verksamhet med minimal miljöpåverkan. Bilvård är en bransch som kan ge en negativ miljöpåverkan om verksamheten inte sköts på rätt sätt. Vi inom Ditec® har därför tagit fram ett antal gemensamma mål och riktlinjer för att vi alla ska vara snälla mot miljön.

LAGSTIFTNING
Ditec® följer de lagar och riktlinjer som gäller miljöfrågor för vår bransch. Det gäller arbetssätt såväl som att använda miljövänliga produkter som uppfyller alla bestämmelser.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN
Ditec® använder inte starkare produkter än vad som krävs för att uppnå ett fullgott resultat. Vi använder i första hand produkter som är fullt biologiskt nedbrytbara och andra endast om specifikt behov förekommer. Överdoseringar undviks genom rätt dosering av produkterna. Vi kräver att våra leverantörer är långt framme när det gäller miljöanpassning av sina produkter. Svanenmärkning och godkännande av till exempel Kemikaliesvepet säkerställer detta.

UTBILDAD PERSONAL
Varje Ditec® Center ansvarar för att den egna personalen har kemikaliekännedom och är uppdaterad på gällande miljölagstiftning och riktlinjer. En miljöpärm med säkerhetsdatablad och arbetsmiljöverkets riktlinjer ska finnas tillgänglig och alla i personalen ska veta var den finns.

RENA UTSLÄPP
Ditec® ska verka för att spillvatten från biltvätten är rent genom att använda tillgänglig teknik. Oljeavskiljare är ett minimumkrav. Den ska tömmas och ett överfyllnadslarm ska vara monterat. Vattenåtervinning och eget reningsverk av spillvattnet rekommenderas om antalet biltvättar är omfattande.

CERTIFIERING 
På sikt bör alla Ditec® Center sträva efter att genomgå miljöcertifiering eller diplomering för att säkerställa ett djupgående miljöengagemang.